به نام خدا

جهت دریافت کارت امتحان روي لينك گروه مربوطه كليك نماييد
رديف نام گروه لينك گروه
1 کارت برق قدرت

لینک دریافت کارت برق قدرت

2 کارت گروه ادبیات

لینک دریافت کارت گروه ادبیات

3 کارت گروه الکترونیک

لینک دریافت کارت گروه الکترونیک

4 کارت گروه برق کنترل

لینک دریافت کارت گروه برق کنترل

5 کارت گروه حسابداری

لینک دریافت کارت گروه حسابداری

6 کارت گروه زبان

لینک دریافت کارت کارت گروه زبان

7 کارت گروه صنایع

لینک دریافت کارت گروه صنایع

8 کارت گروه علوم باغبانی

لینک دریافت کارت گروه علوم باغبانی

9 کارت گروه فیزیولوژی ورزشی

لینک دریافت کارت گروه فیزیولوژی ورزشی

10 کارت گروه کارآفرینی آموزش عالی

لینک دریافت کارت گروه کارآفرینی آموزش عالی

11 کارت گروه کارآفرینی توسعه

لینک دریافت کارت گروه کارآفرینی توسعه

12 کارت گروه کارآفرینی

لینک دریافت کارت گروه کارآفرینی

13 کارت گروه مالی -مهندسی مالی

لینک دریافت کارت گروه مالی -مهندسی مالی

14 کارت گروه مدیریت بازرگانی

لینک دریافت کارت گروه مدیریت بازرگانی

15 کارت گروه مدیریت دولتی رفتار سازمانی

لینک دریافتکارت گروه مدیریت دولتی رفتار سازمانی

16 کارت گروه مدیریت دولتی منابع انسانی

لینک دریافت کارت گروه مدیریت دولتی منابع انسانی

17 کارت گروه مدیریت صنعتی-مالی

لینک دریافت کارت گروه مدیریت صنعتی-مالی

18 کارت گروه مدیریت ورزشی

لینک دریافت کارت گروه مدیریت ورزشی

19 کارت گروه مکانیک

لینک دریافت کارت گروه مکانیک

باتشکر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول