به نام خدا
به سامانه كنفرانس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علي آباد كتول خوش آمديد
لطفا جهت شركت در هر كنفرانس روي لينك آن كليك نماييد
رديف نام كنفرانس لينك كنفرانس همایش
1 لینک شركت در همایش دانشکده علوم پزشکی

لینک شركت در همایش دانشکده علوم پزشکی

رديف نام كنفرانس لينك كنفرانس کارگاه ها
0 لینک شركت در کارگاه --- patient-educa

لینک شركت در کارگاه -- patient-educa

1 لینک شركت در کارگاه روش تدریس نوین در علوم پزشکی

لینک شركت در کارگاه روش تدریس نوین در علوم پزشکی

2 لینک شركت در کارگاه روش های سنجش ارزشیابی

لینک شركت در کارگاه روش های سنجش ارزشیابی

3 لینک شركت در کارگاه مقاله نویسی در علوم پزشکی

لینک شركت در کارگاه مقاله نویسی در علوم پزشکی

4 لینک شركت در کارگاه مراقبت سالمندی

لینک شركت در کارگاه مراقبت سالمندی

5 لینک شركت در کارگاه آموزش بیمار

لینک شركت در کارگاه آموزش بیمار

6 لینک شركت در کارگاه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد

لینک شركت در کارگاه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد

7 لینک شركت در کارگاه تعیین حجم نمونه بوسیله نرم افزار G Power

لینک شركت در کارگاه تعیین حجم نمونه بوسیله نرم افزار G Power

8 لینک شركت در کارگاه معاینه پستان

لینک شركت در کارگاه معاینه پستان

9 لینک شركت در کارگاه تفسیر نوار قلب

لینک شركت در کارگاه تفسیر نوار قلب

10 لینک شركت در کارگاه روش کار با نرم افزار SPSS

روش کار با نرم افزار SPSS تفسیر نوار قلب

11 لینک شركت در کارگاه اصول مراقبت از بیماران همودیالیزی

لینک شركت در کارگاه اصول مراقبت از بیماران همودیالیزی

باتشکر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول