به نام خدا
به سامانه كنفرانس اداري دانشگاه آزاد اسلامی واحد علي آباد كتول خوش آمديد
لطفا جهت شركت در كنفرانس روي لينك آن كليك نماييد
رديف نام كنفرانس لينك كنفرانس
1 كنفرانس هيئت رئيسه

لینک شركت در كنفرانس هيئت رئيسه واحد

2 كنفرانس جلسه انجمن اسلامی

لینک شركت در کنفرانس جلسه انجمن اسلامی

3 كنفرانس فرهنگی

لینک شركت در کنفرانس امور فرهنگی واحد

4 كنفرانس باشگاه پژوهشگران جوان

لینک شركت در كنفرانس باشگاه پژوهشگران جوان

باتشکر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول