به نام خدا


رديف نام دانشکده لينك ورود به آزمون جامع شفاهی دانشکده
1 مدیریت و حسابداری

لینک شركت در آزمون جامع شفاهی دانشکده مدیریت و حسابداری

2 علوم انسانی

لینک شركت در آزمون جامع شفاهی دانشکده علوم انسانی

3 تربیت بدنی

لینک شركت در آزمون جامع شفاهی دانشکده تربیت بدنی

جهت شرکت در جلسه آزمون جامع شفاهی نصب برنامه اداب کانکت و برنامه اداب فلش پلیر فایرفاکس همچنين آپديت فايرفاكس ضروری می باشد لینک دانلود برنامه های مورد نیاز
برای سیستم برنامه شماره 9 ،13 و32 را نصب نمائید ---برای موبایل برنامه شماره 19

دانلود راهنمای تنظیمات کامپیوتر استاد و دانشجو جهت شرکت در آزمون جامع شفاهی


دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول