• دانشجویان محترم درصورت بروز مشکل هنگام استفاده از سیستم آموزش مجازی,میتوانيد براساس دانشکده با پشتیبانهای معرفی شده تماس حاصل نمایند باتشکر حوزه معاونت علمی واحد علی آباد کتول
 • رديف نام و نام خانوادگي دانشكده موبايل
  1 دکتر سعيد قرباني تربيت بدني 09359390733
  2 دکتر اصغر پور تربيت بدني 09113922124
  3 دكتر ندا اقايي تربيت بدني 09191992996
  4 دکتر نصيري مديريت 09114100789
  5 دکتر ايازي مديريت 09113762417
  6 دکتر کاظمي پور فني 09113763910
  7 دکتر جعفر دوستي ديلمي فني 09112702265
  8 دکتر محمد امير خان فني 09113736194
  9 دکتر ليلا عجم فني 09113702644
  10 دکتر متکي فني 09111713750
  11 دكتر اناهيد مظفري نيا پرستاري 09125628430
  12 استاد سکينه فرهادي پرستاري 09112710161
  13 دکتر زري سادات سيد رضايي علوم انساني 09112692637
  14 دکتر ژيلا نائيني علوم انساني 09122045473
  15 مهندس مهدي طهراني پور كارمند اي تي 09118675911
  16 مهندس صديقه صداقت كارمند اي تي 09118701272
  17 مهندس حميد نظري كارمند آموزش 09119801862
  18 مهندس جواد رضايي كارمند آموزش 09113755809
  19 مهندس رضا گرايلي كارمند اي تي 09352546573

  ليست کامل اعضاء کميته پشتيباني واحد علي اباد کتول